Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van dagelijkstetips.com.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens dagelijksetips.com van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is dagelijksetips.com, te bereiken via het contactformulier.

 

Verwerkte persoonsgegevens

Door u verstrekte gegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze website gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met dagelijksetips.com, of anderszins gebruik maakt van onze diensten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

 

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan dagelijksetips.com kunnen we aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van dagelijksetips.com. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van dagelijksetips.com. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-ID van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van applicaties die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan u gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

 

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan dagelijksetips.com persoonsgegevens van u verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • wanneer u inlogt op onze website of via uw social media account van een derde partij, dan verkrijgt dagelijksetips.com uw inloggegevens van uw social media account en openbare profielinformatie;
 • gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd.

 

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

Dagelijksetips.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van dagelijksetips.com of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.
 • om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van dagelijksetips.com;
 • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van dagelijksetips.com, bestaande uit het belang om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten).

 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleent u door in te loggen op onze website met uw social media-account.

 • om u online gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
 • om u op websites van derden specifieke advertenties van dagelijksetips.com te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, probeert dagelijksetips.com haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op uw gebruik dan wel uw interesses.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van dagelijksetips.com

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van dagelijksetips.com.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot dagelijksetips.com behoren, behoudens het navolgende.

 

Verstrekking ten behoeve van advertenties

Voorts kunnen de met behulp van uw gegevens door dageljksetips.com opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van dagelijksetips.com voor het tonen van relevante advertenties. De door dagelijksetips.com opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar).

 

Verplichte verstrekking

Tot slot is het mogelijk dat dagelijksetips.com op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door u geplaatste uiting op onze website onrechtmatig is tegenover die derde. Dagelijksetips.com zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

 

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen aan wie wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt dagelijksetips.com de bescherming van uw gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld.

 

Gegevensverwerking door derden via dagelijksetips.com

Via onze website kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van u verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op onze website en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op onze website (zoals de ‘share button’). Daarnaast kunt u via onze website terechtkomen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded/ingesloten) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacy regels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

 

Bewaartermijn

Dagelijksetips.com verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Beveiliging gegevens

Dagelijksetips.com respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van dagelijksetips.com. Dagelijksetips.com spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die dagelijksetips.com van u verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via deze pagina.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door dagelijksetips.com zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

 

Recht op gegevensoverdracht

U kunt de gegevens die dagelijksetips.com met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met dagelijksetips.com geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

 

Klachtrecht

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden via ons contactformulier. Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van deze Privacyverklaring

Dagelijksetips.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.